Inspektor weterynaryjny
Gorlice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Zespół do spraw ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
- praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu
- praca na 1 piętrze bez windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby
 • • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w zakresie: a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego
 • b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych
 • c) nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt w zakresie wystawianych świadectw zdrowia, prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych (TRACES, Vetlink)
 • • opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby
 • • nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • • planowanie, nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym, dotyczących chorób zakaźnych
 • • prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
 • • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt
 • • nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • • wykonywanie kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu w zakresie wymogów wzajemnej zgodności
 • • prowadzenie spraw związanych z uznawaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolny od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, studia podyplomowe z zakresu: epizootiologia i administracja weterynaryjna
 • • prawo jazdy kat B
 • • prawo wykonywania zawodu
 • • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • • biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • • Dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  38-300 Gorlice, ul Kościuszki 41A

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Inspektor weterynaryjny

Gorlice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna