Inspektor weterynaryjny
Mińsk Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca poza siedzibą urzędu (w terenie)
- wyjazdy służbowe
- praca przy komputerze
- kontakt ze zwierzętami
- praca w budynku parterowym z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo
- bariery architektoniczne (kontrole w miejscach nieprzystosowanych dla osób
niepełnosprawnych)
- toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
- brak oznaczeń dla osób niewidomych
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,
niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja spełniania wymogów określonych w prawodawstwie krajowym i unijnym przez podmioty prowadzące działalność - jaja wylęgowe, punkty kopulacyjne, punkty unasienniania zwierząt, zwierzęta akwakultury
 • Sprawozdawczość z zakresu szczepień psów przeciwko wściekliźnie
 • Prowadzenie postępowań w związku z pogryzieniami przez zwierzęta
 • Weryfikacja spełniania wymogów określonych w prawodawstwie krajowym i unijnym w zakresie wystaw, pokazów, konkursów, targów, spędów
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, wyższe zootechniczne, lekarz weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obowiązujacych przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 758 50 59.

Inspektor weterynaryjny

Mińsk Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna