Inspektor weterynaryjny
Janów Lubelski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
zespół ds zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

1. wyjazdy w teren samochodem służbowym
2. kontakt ze zwierzętami
3. kontakt z materiałem zakaźnym
4. praca przy komputerze
5. budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku: brak windy i podjazdu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w gospodarstwach idnywidualnych w zakresie dobrostanu zwierząt i bioasekuracji
 • prowadzenie dochodzeń epizootycznych i sporządzanie stosownej dokumentacji
 • pobieranie i wysyłanie próbek do badań laboratoryjnych
 • obsługa programów Vetlink, Celab, Traces

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole
 • wysoka kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia musza być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor weterynaryjny

Janów Lubelski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna