Inspektor weterynaryjny
Skarżysko-Kamienna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- reprezentacja urzędu na zewnątrz,
- praca poza siedziba Inspektoratu,
- wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - prowadzenie spraw z zakresu zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • - nadzór weterynaryjny nad obrotem zwierzętami oraz niejadalnymi artykułami pochodzenia zwierzęcego
 • - prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego
 • - prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie realizowanych zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Sikorskiego 20
  26-110 Skarżysko-Kamienna

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Inspektor weterynaryjny

Skarżysko-Kamienna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna