Inspektor weterynaryjny
Myszków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myszkowie oraz poza nią-wyjazdy służbowe na kontrole podmiotów nadzorowanych, wyjazdy na narady i szkolenia. Kontakt z klientem zewnętrznym. Urząd mieści się na I piętrze, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, wysokie schody prowadzące na piętro ,brak wind i podjazdów oraz odpowiednio przystosowanych toalet. Praca administracyjno -biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń techniki biurowej .Narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne oraz warunki atmosferyczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapobieganie,rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • realizacja monitoringu chorób zakaźnych zwierząt,kontrola bioasekuracji i zabezpieczenia epizootycznego gospodarstw
 • obsługa programów i platform informatycznych:ARMiR,SIRZ,PA2A,Centralnej Bazy Danych Koniowatych,TRACES,Vet-link
 • wystawianie świadectw zdrowia w obrocie i handlu zwierzętami oraz wystawianie świadectw eksportowych
 • sporządzanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych
 • przygotowywanie analiz,informacji i sprawozdawczości z zakresu wykonywanych działań
 • kontrola przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontrola ich przemieszczania
 • przygotowywanie materiałów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość przepisów weterynaryjnych,KPA,ustawy o służbie cywilnej
 • obsługa programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • działanie w sytuacjach stresowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
  ul. Pułaskiego 42
  42-300 Myszków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć ,wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość ,przekonania polityczne, przynależność związkową ,pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chroniona .
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowane kandydatki i kandydaci będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Nie zwracamy nadesłanych ofert. Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor weterynaryjny

Myszków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna