Inspektor weterynaryjny
Sierpc
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw do spraw: bezpieczeństwa żywności
w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

-praca w siedzibie jak i poza siedzibą/kontrole wykonywane w terenie/samochód służbowy/
-wyjazdy w delegacje służbowe
-praca z monitorem komputerowym
-bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku, brak podjazdów i wind oraz toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • realizacja zadań wynikających z ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego i rozporządzeń wykonawczych oraz rozporządzeń (WE) nr 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1069/2009
 • • realizacja zadań wynikających z Krajowego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego
 • • kontrola przestrzegania warunków sanitarnych i weterynaryjnych przez podmioty produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, w szczególności gospodarstwa produkujące mleko
 • • przeprowadzanie kontroli w związku z importem i eksportem wraz z wystawianiem świadectw zdrowia
 • • kontrola ULW w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa
 • • • prowadzenie terminowej sprawozdawczości w odniesieniu do środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe -wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
<br>-dot. lekarza weterynarii: prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
<br>-znajomość prawa polskiego i unijnego z w/w zakresu
<br>-dobra znajomość obsługi komputera,
<br>-prawo jazdy kat. B
<br>-posiadanie obywatelstwa polskiego
<br>-korzystanie z pełni praw publicznych
<br>-nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Sierpc

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna