Inspektor weterynaryjny
Lubliniec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (powiat lubliniecki);
- praca w zespole;
- wyjazdy służbowe poza miejsce wykonywania pracy;
- dyspozycyjność;
- obsługa klientów zewnętrznych;
- obsługa komputera.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Rejestracja i prowadzenie kontroli podmiotów produkujących i wprowadzających do obrotu środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 • • Prowadzenie postępowania administracyjnego, sporządzanie projektów decyzji i zaświadczeń
 • • Nadzór i prowadzenie kontroli weryfikujących spełnianie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym i produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • • Nadzór nad dobrostanem i ochroną zwierząt podczas uboju w celu egzekwowania obowiązujących przepisów
 • • Pobieranie prób do badań urzędowych żywności
 • • Prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości, wymaganych rejestrów i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw oraz wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
<br>• staż pracy : 1 rok na stanowisku o podobnym charakterze
<br>• prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
<br>• prawo jazdy kat b
<br>• znajomość obsługi komputera
<br>• posiadanie obywatelstwa polskiego
<br>• korzystanie z pełni praw publicznych
<br>• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu
  ul. Sobieskiego 9,
  42-700 Lubliniec
  sekretariat urzędu
  z dopiskiem: "Oferta pracy Inspektor Weterynaryjny"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
1. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu).
2. Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty określone w ogłoszeniu.
3. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zniszczone po zakończeniu naboru (decyduje data stempla pocztowego).
4. Oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być oznaczone aktualną datą oraz podpisane własnoręcznie.
5. Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji.
6. Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty nie będą zwracane, zostaną zniszczone.
7. Kandydaci nie będą informowani drogą mailową, telefoniczną ani listowną o wynikach naboru.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34/356-31-21.

Inspektor weterynaryjny

Lubliniec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna