Inspektor weterynaryjny
Maków Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu lub w terenie na obszarze powiatu makowskiego w godz. 8-16
- wyjazdy służbowe w teren do podmiotów objętych nadzorem (samochód służbowy)
- stanowisko pracy jest usytuowane na I pietrze (brak przystosowań dla osób niepełnosprawnych)
- praca w biurze: obsługa komputera, drukarki, skanera, telefonu i urządzeń pomiarowych
- kontrole w miejscach nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych
- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad działanością wymagającą rejestracji prowadzoną przez podmioty zajmujące się produkcją, transportem i wprowdzaniem do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • przyjmowanie zgłoszeń o ubojach na użytek własny oraz sprawowanie nadzoru nad takim ubojem
 • prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych przez PLW w Makowie Mazowieckim oraz wykazu zakładów wymagających obowiązku rejestracji prowadzących działalność związaną z produkcja, wprowadzaniem na rynek, obrotem lub transportem żywności pochodzenia zwierzęcego
 • wystawianie wymaganych świadectw w obrocie krajowym i międzynarodowym żywnością pochodzenia zwierzęcego
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad lekarzami weterynarii wyznaczonymi do sprawowania nadzoru nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego
 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych w nadzorowanych zakładach
 • sporządzanie projektu planu kontroli okresowych w nadzorowanych podmiotach
 • wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji w zakresie przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego
 • przygotowywanie projektów zaświadczeń i opinii w zakresie sprawowanego przez siebie nadzoru
 • sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonanych zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe z zakresu spraw należących do Inspekcji Weterynaryjnej
<br>
 • posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarza weterynarii)
 • znajomość obowiązujacych przepisów weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności
 • prawo jazdy kat. B i umiejetność prowadzenia samochodu
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Składane dokumenty/list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Inspektor weterynaryjny

Maków Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna