Inspektor weterynaryjny
Gdynia
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole ds bezpieczeństwa żywności
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gdyni

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu przy komputerze, praca w terenie, wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, reprezentacja urzędu;
Nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Pomieszczenia biurowe: budynek dwupiętrowy bez wind i podjazdów, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru i kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych w podmiotach zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka i jego przetworów; nadzór nad sprzedażą żywności przez rolników
 • realizacja programu badań monitoringowych
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii
 • wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności
 • przeprowadzenie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur
 • współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe Weterynaryjne
<br>• prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
<br>• prawo jazdy kat. B
<br>• znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
<br>• znajomość żywnościowych przepisów weterynaryjnych
<br>• znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
<br>• umiejętność obsługi komputera
<br>• umiejętność pracy w zespole
<br>• posiadanie obywatelstwa polskiego
<br>• korzystanie z pełni praw publicznych
<br>• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
▪ W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
▪ Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys, oświadczenia, zgoda oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

▪ Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy pobrać ze strony https://piwgdynia.mojbip.pl w zakładce "Formularze i druki"
▪ Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" oraz "dokumenty i oświadczenia dodatkowe". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się te oferty, które zawierają własnoręcznie podpisane wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
▪ Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
▪ Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
▪ Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
▪ Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.
▪ Oferty odrzucone lub przesłane po terminie zostaną zniszczone komisyjnie.
▪ Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel.: 58 622-31-66

Inspektor weterynaryjny

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna