Inspektor weterynaryjny
Wieliczka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ds. bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności

Warunki pracy

1. praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
2. praca biurowa w siedzibie urzędu z wyjazdami terenowymi,
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
4. stanowisko pracy usytuowane na 2 piętrze budynku bez podjazdu dla wózków, brak windy,
5. stres związany z kontaktami z przedstawicielami podmiotów nadzorowanych,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad podmiotami produkującymi produkty pochodzenia zwierzęcego
 • nadzor nad prowadzeniem programów i planów dotyczących monitorowania występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz podmiotów wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym, w zakresie właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, w ramach sprzedaży bezpośredniej oraz gospodarstw prowadzących ubój w celu produkcji mięsa na użytek własny
 • prowadzenie wykazu podmiotów prowadzących dział;alność rejestrowaną lub zatwierdzoną w zakresie produkcji pochodzenia zwierzęcego
 • przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz oceny ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF
 • nadzór nad przepływem informacji w ramach stosowania weterynaryjnych systemów informacyjnych ADNS, RASFF, SerPIW, CELAB, TRACES
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • certyfikowanie świadcetw zdrowia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo jazdy kategorii B
 • obsługa podstawowych urzadzeń komputerowych
 • znajomość przepisów prawa z zakresu przepisów żywnościowych, ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o służbie cywilnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i komunikacja
 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce ul. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Za datę wpływu dokumentów przyjmuje się datę złożenia dokumentów w siedzibie Urzędu lub datę stempla pocztowego. Dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Dokumenty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dopuszcza się możliwość następujących metod selekcji: analiza merytoryczna ofert, test wiedzy i kompetencji oraz rozmowa kwalifikacyjna. Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o ich terminie.
Dodatkowe informację można uzyskać po numerem telefonu: (12) 278 31 12

Inspektor weterynaryjny

Wieliczka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna