Inspektor weterynaryjny
Oborniki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
w Zespole ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00
Praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym),
Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy,
Brak windy i podjazdów,
Brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz rozporządzeń 183/2005, 1831/2003, 767/2009, 882/2005, 1069/2009, 1829/2003, 1830/2003; • Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz; • Raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz;
 • Nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze; • Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005; • Nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach;
 • Nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 183/2005, 1831/2003; • Nadzór nad obrotem paszami; • Aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz; • Nadzór nad wytwórniami pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego
 • Nadzór nad zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych; • Nadzór nad hurtowniami karm dla zwierząt domowych; • Nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009; • Nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego;
 • Nadzór nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno-kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby; • Nadzór nad eksportem i importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • Współpraca z Wojewódzkim Inspektorem ds. pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz Farmacji w zakresie kompetencji; • Współpraca z innymi Powiatowymi Inspektorami ds. pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w zakresie kompetencji;
 • Utrzymywanie roboczych kontaktów z Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Sanitarną oraz Inspekcją handlową; • Współpraca z laboratoriami ZHW w zakresie kompetencji;
 • Aktualizacja list podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz i utylizacji; • Organizowanie działań powiatowego inspektoratu weterynarii w zakresie upowszechniania wiedzy o zgodnym z prawem wytwarzaniu i obrocie pasz oraz o problematyce zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym umiejętności redakcyjne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość aktualnych przepisów prawa z zakresu ustawy o inspekcji weterynaryjnej oraz postępowania admninistracyjnego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Łopatyńskiego 1
  64-600 Oborniki

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane .
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.

Inspektor weterynaryjny

Oborniki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna