Inspektor weterynaryjny
Jarocin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Warunki pracy

● praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 (proporcjonalnie do etatu)
● praca biurowa w siedzibie urzędu
● wyjazdy służbowe, szkolenia
● praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
● praca w terenie - teren powiatu jarocińskiego (dojazd samochodem służbowym); kontakt ze zwierzętami: chlewnie, obory, stajnie, kurniki; kontakt z klientem zewnętrznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad badaniami monitoringowymi chorób zakaźnych zwierząt w celu ich wykrywania i zwalczania,
 • Prowadzenie, z upoważnienia organu postępowań administracyjnych w celu wydawania decyzji administracyjnych z urzędu lub na wniosek,
 • Pobieranie prób do badań w celu ich dostarczania do badań w uprawnionym laboratorium,
 • Sporządzanie harmonogramu badań chorób zakaźnych zwierząt i kontrola ich realizacji, prowadzenie sprawozdawczości okresowej,
 • Przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych,
 • Prowadzenie monitoringu chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • Kontrola weterynaryjna przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu, eksporcie i obrocie,
 • Kontrola dobrostanu w gospodarstwach, identyfikacja i rejestracja zwierzat,
 • Kontrola podmiotów nadzorowanych,
 • Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych badań i kontroli, obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z inspekcja weterynaryjną
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomośc KPA oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: tel. 62 747 30 11.

Inspektor weterynaryjny

Jarocin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna