Inspektor weterynaryjny
Gołdap
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu gołdapskiego;
- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje);
- Siedziba urzędu mieści się w jednopiętrowym budynku bez windy;
- Budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych;
- Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na I piętrze budynku;
- Narzędzia i materiały pracy: samochód służbowy, sprzęt biurowy (komputer, telefon, drukarka).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym,
 • Kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty zajmujące się obrotem zwierzętami,
 • Planowanie, nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzanych w ustawodawstwie weterynaryjnym dotyczącym chorób zakaźnych,
 • Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej oraz postępowania administracyjnego,
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Microsoft Office, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 87 444 5030.

Prosimy nie zamieszczać zdjęć w CV.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Gołdap

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna