Inspektor weterynaryjny
Śrem
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu jak i wykonywanie zadań poza siedzibą jednostki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad podmiotami zajmującymi się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem mięsa, przetwórstwem mięsa, pozyskiwaniem i przetwórstwem mleka, przetwórstwem ryb, pozyskiwaniem i przetwórstwem jaj konsumpcyjnych, sprzedażą bezpośrednią środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, składowaniem oraz transportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, skupem zwierząt łownych zapewnienia należytej jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych w celu utrzymania należytego poziomu sprawowanego nadzoru nad pomiotami nim objętymi
 • Kontrola nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy Weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie do wykonywania badań.
 • Prowadzenie badań monitoringowych w zakresie wykrywania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach i narządach zwierząt oraz w produktach pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia należytej jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Przygotowywanie projektów decyzji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe Wykształcenie wyższe weterynaryjne
 • aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa
 • zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi komputera w szczególności pakietu MS office
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Komunikatywność, umiejętność argumentowania i działania w sytuacjach stresowych
 • prawo jazdy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • -
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Józefa Chełmońskiego 22; 63-100 Śrem sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Śremie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwaga bez względu na płeć, wiek , niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Śrem

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna