Inspektor weterynaryjny
Lubsko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żarach z/s w Lubsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żarach z/s w Lubsku

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubsku oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu żarskiego.
Wyjazdy służbowe ( szkolenia, narady, konferencje).
Budynek jednopiętrowy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy- do użytku samochód służbowy, sprzęt biurowy - komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego przy ich produkcji i wprowadzaniu do obrotu, w szczególności nad rolniczym handlem detalicznym
 • Kontrole weterynaryjne podmiotów produkujących i wprowadzających do obrotu żywność.
 • Nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa oraz koordynacja pracy w Zamiejscowym Stanowisku Diagnostyki Włośni.
 • Pobieranie prób do badań urzędowych.
 • Pobieranie prób w ramach krajowego programu, badań monitoringowych na obecność substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych.
 • Nadzór nad dobrostanem zwierząt w rzeźniach.
 • Przygotowywanie projektów pism oraz decyzji administracyjnych.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmonogramów działań oraz sporządzanie i przesyłanie sprawozdań.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Office.
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego krajowego i wspólnotowego, postępowania administracyjnego, służby cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żarach z/s w Lubsku
  ul. Wrocławska 54
  68-300 Lubsko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów własnoręcznie podpisanych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016r. poz. 922) informuję iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żarach z/s w Lubsku, ul. Wrocławska 54, 68-300 Lubsko. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podaje Pani/Pan swoje dane dobrowolnie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 372-04-46 w godz. 8:00 do 14:00.

Inspektor weterynaryjny

Lubsko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna