Inspektor weterynaryjny
Sulęcin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sulęcinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,
- praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu sulęcińskiego, krajowe wyjazdy służbowe,
- praca w godzinach nadliczbowych i/lub w dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu,
- prowadzenia pojazdu służbowego do 3,5 t.
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na niskim parterze,
- budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór weterynaryjny nad : podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, rozbiorem i przetwórstwem mięsa w zakładach, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • Planowanie i realizacja pobierania prób do badań monitoringowych w kierunku pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmonogramów działań oraz sprawozdawczości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii, technolog żywności lub inne pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (jeżeli dotyczy)
 • znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • specjalizacja z higieny żywności pochodzenia zwierzęcego (jeżeli dotyczy)
 • umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji
 • znajomość KPA

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sulęcinie
  ul. Lipowa 27
  69-200 Sulęcin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dane kontaktowe : tel: 95 755 0040
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór - bezpieczeństwo żywności”.
W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe, tj. adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Dokumenty aplikacyjne otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor weterynaryjny

Sulęcin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna