Inspektor weterynaryjny
Tuchola
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw kontroli wymogów wzajemnej zgodności
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tucholi

Warunki pracy

praca w terenie - obszar powiatu
wyjazdy służbowe samochodem służbowym
kontakt ze zwierzętami
praca w biurze - przy komputerze
budynek jednopiętrowy z podjazdem dla niepełnosprawnych, brak windy, parking

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • Kontrola wymogów wzajemnej zgodności w obszarze zdrowia publicznego, zdrowia roślin i zdrowia zwierząt
 • Kontrola wymogów wzajemnej zgodności w obszarze dobrostanu zwierząt
 • Kontrola identyfikacji i rejestracji bydła, owiec, kóz i świń
 • Realizowanie i koordynowanie zadań w zakresie statystyki i sprawozdawczości Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe zootechniczne lub pokrewne
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • biegła umiejętność obsługi komputera (word, excel, lex)
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem na w/w stanowisko , zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 523363075
Aplikuj

Inspektor weterynaryjny

Tuchola

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna