Inspektor weterynaryjny
Elbląg
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku 7-15,
- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (powiat elbląski oraz gmina Miasto Elbląg),
- wyjazdy służbowe i szkoleniowe,
- narzędzia pracy: komputer, urządzenia pomiarowe,
- praca w terenie - wyjazdy samochodem służbowym,
- budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i windy,
- brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- za wieloletnią pracę członek korpusu służby cywilnej otrzymuje nagrodę jubileuszową,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka",
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników i jego dzieci, dopłaty do kolonii i obozów, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach - zapomogi),
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogo-Pożyczkowej,
- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1557), ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz.1967).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe - weterynaryjne, - zootechniczne, - rolnicze
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP - dotyczy wyłącznie lekarza weterynarii
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • Komunikatywność i rzetelność,
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość prawa weterynaryjnego, postępowania administracyjnego oraz przepisów o służbie cywilnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość języków obcych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii - dotyczy wyłącznie lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdem kat.B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- w ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
- dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie www.bip.elblag.piw.gov.pl
-CV i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem, osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 55-237-02-53

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Inspektor weterynaryjny

Elbląg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna