Inspektor weterynaryjny
Leżajsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Leżajsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole d/s bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu oraz na obszarze powiatu leżajskiego,
- wyjazdy służbowe,
- siedziba urzędu - w budynku na I piętrze. Wejście po schodach lub windą,
- narzędzia i materiały do pracy: samochód służbowy, sprzęt biurowy- komputer, drukarka, telefon,
- reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadzanie kontroli planowanych oraz kontroli sprawdzających usuniecie ewentualnych nieprawidłowości
 • kontrola identyfikacji, rejestracji i dobrostanu zwierząt utrzymywanych w tych gospodarstwach
 • kontrola zabezpieczenia epizootycznego i bioasekuracji w gospodarstwach kontrolowanych
 • przygotowywanie wszelkich pism, w tym decyzji administracyjnych wynikających z pełnionego nadzoru
 • prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości w tym zakresie
 • organizacja szkoleń, bieżąca pomoc i doradztwo dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących rolniczy handel detaliczny

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Ogólna znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Ogólna znajomość przepisów weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa środków żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasz
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych środowiska Windows MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Dyspozycyjność
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Wskazany staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, analitycznego myślenie oraz stosowania prawa w praktyce,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokument z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 • Kopia Prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Leżajsku, ul. Plac Dworcowy 1, 37-300 Leżajsk z dopiskiem - OFERTA PRACY

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dane kontaktowe: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Leżajsku, ul. Plac Dworcowy 1, 37-300 Leżajsk tel.: 172420890, fax: 172426414, e-mail; Aplikuj

Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą
CV i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu),
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 172420890

Inspektor weterynaryjny

Leżajsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna