Inspektor weterynaryjny
Kościerzyna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie

Warunki pracy

- Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościerzynie oraz kontrole podmiotów nadzorowanych na terenie powiatu kościerskiego;
- Wyjazdy służbowe ( szkolenia, narady, konferencje);
- Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;
- Kontakt z materiałem biologicznym, zwierzętami;
- Potencjalne narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu kościerskiego.
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Opracowywanie planów i harmonogramów czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt wykonywanych przez Urzędowych Lekarzy Weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, na terenie powiatu kościerskiego, wyznaczonych do wykonywania tych czynności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie.
 • W tym koordynowanie programu zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie powiatu kościerskiego.
 • Kontrola wykonania w/w czynności przez wyznaczonych lekarzy weterynarii.
 • Przygotowywanie planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, dla których został wprowadzony obowiązek ich opracowania na poziomie powiatu.
 • Przygotowywanie programów zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, dla których został wprowadzony obowiązek ich opracowania na poziomie powiatu.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczących powyższych zadań.
 • Opracowywanie danych statystycznych dotyczących poszczególnych chorób oraz ogólnej sytuacji epizootycznej powiatu.
 • Opracowywanie harmonogramów i dokumentacji związanej z prowadzeniem monitoringu chorób zakaźnych zwierząt oraz koordynowanie wykonania tego monitoringu.
 • Prowadzenie rejestrów nadzorowanych podmiotów.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obrotu zwierzętami.
 • Bieżąca znajomość wszelkiej dokumentacji administracyjnej w dziale chorób zakaźnych oraz pełna wymienność w sprawowaniu zadań w w/w dziale.
 • Przeprowadzanie kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt.
 • Przeprowadzanie kontroli dobrostanu zwierząt.
 • Zastępstwo w pozostałych działach i samodzielnych stanowiskach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościerzynie
 • Obsługa obowiązujących programów komputerowych
 • Uczestniczenie w szkoleniach.
 • Pobieranie prób do badań monitoringowych żywności/chorób zakaźnych/pasz wraz z przygotowaniem dokumentacji do laboratorium i prowadzeniem sprawozdawczości z tym związanej
 • Sprawowanie nadzoru w zakresie wymogów wynikających z wymogów Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005
 • Kontrole zakładów w zakresie wymagań – dodatki do żywności.
 • Przestrzeganie przepisów BHP, Przeciw Pożarowych oraz Regulaminu pracy obowiązującego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kościerzynie.
 • Dbałość o ochronę mienia PIW w Kościerzynie oraz właściwe zabezpieczanie dokumentacji.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w inspekcji weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows i MS Office, poczta elektroniczna), stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego;
 • Specjalizacja z zakresu Higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia lub Epizootiologia i administracja weterynaryjna;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie
  ul. Przemysłowa 8, 83-400 Kościerzyna

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie zastrzega sobie możliwość anulowania naboru bez podania przyczyny.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej, oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone w ustawowym czasie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 058-686-38-62

Inspektor weterynaryjny

Kościerzyna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna