Inspektor weterynaryjny
Szczecin
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
Zespół ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, wyjazdy służbowe, praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu, praca w zespole, obciążenie psychiczne – kontakt z podmiotami kontrolowanymi oraz instytucjami kontrolującymi, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na trzecim piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego, praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie prawidłowości sprawowanego przez nich nadzoru nad paszami i utylizacją,
 • przeprowadzanie kontroli z zakresu wytwarzania i wprowadzania do obrotu pasz leczniczych w wytwórniach pasz leczniczych,
 • sporządzanie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością merytoryczną w odniesieniu do pasz i utylizacji ze szczebla wojewódzkiego,
 • analizowanie dokumentacji odwoławczej i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w obszarze pasz i utylizacji,
 • prowadzenie spraw oraz przygotowywanie projektów pism i decyzji Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w zakresie nadzoru nad wytwórniami pasz leczniczych,
 • aktualizacja i weryfikacja danych w rejestrze podmiotów paszowych i utylizacyjnych,
 • koordynowanie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania RASFF w zakresie pasz i przekazywanie informacji do podpunktu krajowego punktu kantaktowego RASFF w GIW.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub zootechniczne, rolnicze, technolog żywności
<br>
<br>
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP (dotyczy lekarza weterynarii),
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale nie zatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Na wniosek kandydata złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata za osobistym pokwitowaniem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ( 091 ) 4898252, (091) 4898221.
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.000 -4.800 złotych brutto.

Inspektor weterynaryjny

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna