Inspektor weterynaryjny
Brzeg
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
Zespół ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

Stanowisko pracy wyposażone w komputer, laptop, drukarkę, urządzenia pomiarowe itp.
Siedziba znajduje się na I i II piętrze budynku bez windy.
Praca w siedzibie i wyjazdy służbowe na terenie powiatu brzeskiego.
Wyjazdy na szkolenia, konferencje itp. na terenie całego kraju.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o wymaganiach weterynaryjnych o paszach i ubocznych produktach zwierzęcych.
 • Sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania, obrotu i stosowania pasz.
 • Sprawowanie nadzoru w zakresie zbierania, transportowania, operowania, przetwarzania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów.
 • Realizacje krajowych programów i planów dotyczących monitorowania paszach, materiałch paszowych oraz w wodzie.
 • Prowadzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne lub rolnicze
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu pasz i utylizacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B.
 • Kserokopie wszystkich świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających wysługę lat.
 • Kserokopia prawa wykonywania zawodu dot. lekarzy weterynarii.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu
  ul. Oławska 25
  49-306 Brzeg
  Sekretariat: I piętro pokój nr 7

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informację o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka/kandydat otrzyma telefonicznie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Brzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna