Inspektor weterynaryjny
Hrubieszów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

wyjazdy służbowe, praca w terenie
praca biurowa w urzędzie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie powiatu hrubieszowskiego
 • kontrole podmiotów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • sprawowanie kontroli nad produkcja mięsa przeznaczonego na użytek własny
 • nadzór nad pobieraniem, przyjmowaniem i wysyłką pobieranych prób do badań laboratoryjnych
 • wykonywanie czynności związanych z kontrolą nad znakowaniem i rejestracją zwierząt związanych z ubojem i transportem zwierząt rzeźnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • znajomośc aktualnych aktów normatywnych stanowiących podstawę funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej ,
 • prawo jazdy kat. B,
 • biegła znajomośc obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja własnej pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu prawa jazdy kat. B
 • kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


osoba do kontaktu :
Powiatowy Lekarz Weterynarii - lek. wet. Jarosław Perehubka
tel. 84 696-28-38

Inspektor weterynaryjny

Hrubieszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna