Inspektor weterynaryjny
Bochnia
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bochni

Warunki pracy

Praca w siedzibie jak i w terenie poza siedzibą urzędu - obszar powiatu bocheńskiego.
Możliwe nietypowe godziny pracy (np. wysyłki zwierząt, zwalczanie chorób, dyżury, interwencje).
Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu do celów służbowych.
Mikroklimat zimny – kontrola w chłodniach składującej żywność pochodzenia zwierzęcego i mroźniach.
Obciążenie psychiczne – kontakt z kontrolowanym i kontrolującym z instytucji nadrzędnych, stres związany z pracą pod presją czasu.
Praca w terenie (dojazdy samochodem do celów służbowych oraz dojścia pieszo), wyjazdy do zakładów, gospodarstw objętych nadzorem.
Duże powierzchnie nadzorowanych podmiotów ( z trudno dostępnymi miejscami - schody).
Długotrwała praca przy komputerze.
Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku.
Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, meble biurowe, elektryczne urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe.
Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola nad zakładami i miejscami produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • nadzór nad monitorowaniem pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu oraz w wywozie i wwozie produktów pochodzenia zwierzęcego, w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, sporządzanie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie działań zespołu ds. bezpieczeństwa żywności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • znajomość prawa weterynaryjnego,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B, umiejętność prowadzenia samochodu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią,
 • ukończone kursy, szkolenia, specjalizacje
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających uczestnictwo w kursach, szkoleniach, specjalizacjach

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni
  ul. Partyzantów 6
  32-700 Bochnia

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Osoby pragnące odebrać swoje oferty prosi się o zgłaszanie tego faktu przed upływem 3-miesięcznego terminu zniszczenia dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 696 065 122, 696 065 120.

Inspektor weterynaryjny

Bochnia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna