Inspektor weterynaryjny
Ostróda
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15 ,
- praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie powiatu ostródzkiego,
- bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (budynek trzypiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt w tym nadzór nad Zakładami Drobiu, drobiem rzeźnym i podmiotami akwakultury,
 • wystawianie świadectw zdrowia w obrocie krajowym, handlu i wywozie,
 • kontrola bioasekuracji gospodarstw,
 • wypełnianie zadań stanowiska wynikającego z planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych w przypadku powołania Powiatowego Zespołu Kryzysowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej i kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Szkolenia, kursy lub specjalizacja z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdem kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie zaświadczeń, dyplomów lub certyfikatów o ukończonych szkoleniach, kursach lub specjalizacji z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
  ul. Sienkiewicza 13
  14-100 Ostróda

  z dopiskiem: "Oferta pracy w służbie cywilnej"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mail podany w ofercie.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Termin zatrudnienia: luty 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonu (89) 646 59 73

Inspektor weterynaryjny

Ostróda

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna