Inspektor weterynaryjny
Strzyżów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzyżowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodzenia
Zespół d/s. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Warunki pracy

- wykonywanie zadań o charakterze administracyjnym
- praca z komputerem i urządzeniami biurowymi
- praca w terenie ze zwierzętami
- wymagana mobilność, użytkowanie samochodu
- możliwy kontakt z materiałem zakaźnym
- praca w budynku na 1 piętrze (brak windy)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych w celu zapewnienia spełnienia wymagań weterynaryjnych.
 • Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz zwiazanej z nimi odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.
 • Prowadzenie monitoringu pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie sprawozdawczości okresowej w celu przekazania danych z realizacji zadań.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydawania decyzji administracyjnych z urzedu lub na wniosek.
 • Pobieranie prób do badań i dostarczania ich do badań w uprawnionym laboratorium.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie prawa wykonywania zawodu
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzyżowie
  ul. Łukasiewicza 33
  38-100 Strzyżów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów ( po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o ich terminie.
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy z dopiskiem " Oferta na stanowisko inspektora weterynaryjnego i nr ogłoszenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 2770043.

Inspektor weterynaryjny

Strzyżów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna