Inspektor weterynaryjny
Drawsko Pomorskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Drawsku Pomorskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w terenie objętym nadzorem powiatowego lekarza.
Prowadzenie samochodu służbowego, wyjazdy służbowe.
Obsługa urządzeń pomiarowych i biurowych.
Brak przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.
Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola nadzorowanych podmiotów.
 • Pobieranie prób surowców i wyrobów do badań laboratoryjnych.
 • Prowadzenie dokumentacji oraz przygotowywanie sprawozdań z zakresu wykonywanych nadzorów.
 • Prowadzenie rejestrów (w tym elektronicznych) z zakresu nadzoru nad gospodarstwami i produkcją żywności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne (lekarz weterynarii)
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia zaświadczenia o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul.Polna 1
  78-500 Drawsko Pomorskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 943632270.

Inspektor weterynaryjny

Drawsko Pomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna