Inspektor weterynaryjny
Rawa Mazowiecka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

praca od poniedziałku do piątku w godz.7.30 do 15.30
praca w siedzibie urzędu i poza urzędem - w terenie
kontakt ze zwierzętami
wyjazdy służbowe
szkolenia
stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze
w budynku brak windy
pomieszczenia biurowe oraz higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich oraz dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie
 • prowadzenie spraw związanych z podmiotami nadzorowanymi
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania
 • prowadzenie spraw związanych z transportem zwierząt i ich skupem, obrotem zwierzętami w kraju i za granicą
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczania oraz prowadzenie spraw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność
 • umiejętność organizacji pracy
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Mszczonowska 10
  96-200 Rawa Mazowiecka

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rawie Mazowieckiej jest dobry dojazd S 8 od strony Warszawy, Tomaszowa Maz., Piotrkowa Tryb. oraz z Łodzi i okolic. Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie , dobrą atmosferę pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach i możliwość finansowania specjalizacji).

Inspektor weterynaryjny

Rawa Mazowiecka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna