Inspektor weterynaryjny
Kętrzyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt oraz ds. pasz i utylizacji
zespół ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Inspektoratu
- czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu kętrzyńskiego
- wyjazdy służbowe ( kontrole, szkolenia, narady)
- narzędzia i materiały pracy: samochód służbowy, komputer, drukarka, kserokopiarka,telefon

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się produkcją, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu pasz,
 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami zajmującymi się zbieraniem, przetwarzaniem, grzebaniem, transportem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • organizowanie i nadzór nad pobieraniem do badań prób w kierunku pasażowalnych gąbczastych encefalopatii – TSE,
 • wykonywanie czynności w zakresie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w paszach,
 • analiza dokumentacji i prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach dopuszczenia do działalności, aktualizacji bądź wyrejestrowania podmiotów w zakresie produkcji, przechowywania, wprowadzania do obrotu pasz oraz zbierania, przetwarzania, transportu, spalania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • sporządzanie i aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz,
 • przygotowywanie planów i harmonogramów kontroli przeprowadzanych w zakresie sprawowanego nadzoru,
 • wdrażanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów postanowień i decyzji pierwszej instancji w zakresie sprawowanego nadzoru, sporządzanie dokumentacji z wykonywanych zadań, prowadzenie rejestrów w zakresie objętym nadzorem,
 • przeprowadzanie kontroli na miejscu w siedzibie stada dotyczące oznakowania i rejestracji zwierząt,
 • sporządzanie protokołów i raportów z kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, rzetelność, samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  11-400 Kętrzyn, ul. Rynkowa 5

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas zastępstwa. dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 897514770,
89 7512747.

Inspektor weterynaryjny

Kętrzyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna