Inspektor weterynaryjny
Sława
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw WDRAŻANIA WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI I DOBROSTANU ZWIERZĄT
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII WE WSCHOWIE Z/S W SŁAWIE

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu i poza urzędem
wyjazdy służbowe
szkolenia
praca w zespole
praca adminostracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urzadzeń biurowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2018 poz. 1557)
 • realizacja zadań związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt (IRZ
 • realizacja zadań w zakresie kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności (croos-compliance),
 • realizacja zadań związanych z dobrostanem zwierząt,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości w tym zakresie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, rolnicze lub pokrewne
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie, ul. Ogrodowa 1, 67-410 Sława

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 683565105.

Inspektor weterynaryjny

Sława

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna