Inspektor weterynaryjny
Jarosław
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Praca w terenie -dojazdy samochodem służbowym oraz przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach. Bezpośredni kontakt z klientem. Kontakt ze zwierzętami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola warunków weterynaryjnych w zakładach zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem, przetwórstwem i składowaniem mięsa oraz innych produktów jadalnych i niejadalnych pochodzenia zwierzęcego;
 • kontrolowanie zagadnień i wymagań weterynaryjnych związanych z pozyskiem, obrotem, składowaniem i transportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka surowego oraz dobrostanem zwierząt;
 • nadzór nad ubojem zwierząt na użytek własny
 • prowadzenie nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt,w zakresie powierzonych obowiązków
 • kontrola warunków weterynaryjnych w zakładach produkujących z przeznaczeniem do handlu, do sprzedaży bezpośredniej i w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz wystawiania niezbędnych dokumentów w tym zakresie;
 • pobieranie prób środków spożywczych do badań w kontrolnych i monitoringowych;
 • kontrola warunków przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się zarobkowym przewozem zwierząt oraz transportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych czynności;
 • sporządzanie sprawozdań z powierzonego zakresu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office )
 • umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Jarosław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna