Inspektor weterynaryjny
Brodnica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy

Warunki pracy

Praca w godzinach od 7:30 do 15:30
Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe.
Praca w biurze przy komputerze.
Budynek jednopiętrowy, brak windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej
 • nadzór nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • nadzór nad obrotem i eksportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowanie przepisów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, przepisów dot. sposobu przewozu i transportu zwierząt oraz postępowania ze zwierzętami przed i w trakcie uboju
 • kontrola zakładów produkcji artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, kontrola lekarzy weterynarii wyznaczonych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie
 • kopia prawa jazdy
 • kopia dokumentu potwierdzajacego prawo wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy
  ul. Wesoła 22
  87-300 Brodnica
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora weterynaryjnego”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje pod nr tel. 56 49 346-03
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane( liczy się data wpływu do inspektoratu).
Oświadczenia oraz życiorys muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie, niezakwalifikowani nie będą powiadomieni ani telefonicznie ani pisemnie.

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Niezakwalifikowane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej .

Inspektor weterynaryjny

Brodnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna