Inspektor weterynaryjny
Sejny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w zespole do bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

Warunki pracy

praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu,
wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje)
praca w gospodarstwach rolnych, w tym w pomieszczeniach dla zwierząt,
stres związany z przeprowadzeniem kontroli,
siedziba urzędu na piętrze, brak wind i podjazdów,
narzędzia pracy - komputer, sprzęt biurowy (drukarka, kopiarka, skaner, niszczarka), samochód służbowy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty wytwarzające, przechowujące, wprowadzające do obrotu i transportujące żywność pochodzenia zwierzęcego
 • nadzor nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko krowie surowe do skupu
 • monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia stosowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i skażeń promieniotwórczych
 • pobieranie prób do badań
 • kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego
 • nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych
 • sporządzanie dokumentacji, zestawień zbiorczych, sprawozdawczości z wykonywanych zadań
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów prawa krajowego i wspólnotowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, w przypadku posiadania wykształcenia wyższego weterynaryjnego
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zawodu
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach
  ul. Zawadzkiego 19
  16-500 Sejny

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub e-mailem.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Inne informacje można uzyskać pod nr. tel. 87 5162511
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Sejny

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna