Inspektor weterynaryjny
Czarnków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie i poza siedzibą Inspektoratu (na terenie pow.czarnkowsko-trzcianeckiego)
Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: komputer, urządzenia biurowe
Praca biurowa od poniedziałku do piątku w godz. od 7,30 do 15,30
Wyjazdy służbowe samochodem służbowym (przeprowadzanie kontroli w gospodarstwach, szkolenia, narady, konferencje)
Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu, który mieści się na parterze (brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie programu i planu dot.monitoringu chorób zakaźnych zwierząt
 • Kontrola prawidłowości przeprowadzania przez wyznaczonych lekarzy weterynarii badań monitoringowych zwierząt, sporządzania dokumentacji pokontrolnej
 • Opracowywanie akt szkodowych dot.likwidacji zwierząt dotkniętych chorobą zakaźną w celu wypłaty odszkodowań rolnikom za wykupione zwierzęta, dotknięte chorobą zakaźną
 • Przeprowadzanie kontroli miejsc skupu i gromadzenia zwierząt, schroniska dla zwierząt
 • Obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych, prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości oraz niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw z zakresu chorób zakaźnych zwierząt
 • Nadzór nad pobieraniem i wysyłką prób do badań diagnostycznych i monitoringowych w celu prowadzenia lub wykluczenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierzęcia
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami lokalnymi w celu opracowania wspólnej polityki na rzecz ochrony i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Posiadanie prawa jazdy
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi komputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zaświadczenie izby lekarsko-weterynaryjnej o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
adres strony urzędu: www.piw-czarnkow.pl

Inspektor weterynaryjny

Czarnków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna