Inspektor weterynaryjny
Zamość
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, poruszanie się po budynku bez windy, podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości i odpowiednio dostosowanych toalet, praca w terenie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji
 • Wszczynanie postępowania administracyjnego, przygotowywanie projektów aktów administracyjnych wynikających z wykonywanych zadań
 • Zwalczanie zakaźnych chorób zwierząt
 • Kontrole przestrzegania wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez podmioty zajmujące się tą działalnością, umieszczone w rejestrze Powiatowego Lekarza
 • Wystawianie świadectw oraz pozwoleń na przemieszczanie
 • Obsługa systemów komputerowych dotyczących przedmiotowego zakresu działania Zespołu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność
 • obsługa urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane po terminie nie bedą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie bedą powiadamiane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub poczta e-mail o terminie rozmowy wstępnej.
Składane dokumenty /list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia/ winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Proszę nie dołączać dokumentów spoza ww listy dokumentów wymaganych.
Innych informacji można uzyskać pod nr. telefonu /84/ 616 92 84

Inspektor weterynaryjny

Zamość

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna