Inspektor weterynaryjny
Lubliniec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw Pasz i utylizacji
Zespół ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (powiat lubliniecki);
- praca w zespole;
- wyjazdy służbowe poza miejsce wykonywania pracy;
- dyspozycyjność;
- obsługa klientów zewnętrznych;
- obsługa komputera.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz rozporządzeń 183/2005, 1831/2004, 882/2005, 1069/2009, 142/2011, 999/2001.
 • Pobieranie prób do badań urzędowych w ramach realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz interpretacja i raportowanie wyników.
 • Nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze.
 • Rejestracja i prowadzenie kontroli podmiotów objętych nadzorem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach.
 • Nadzór nad obrotem paszami i stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Nadzór nad wytwórniami pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego.
 • Nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009.
 • Nadzór nad podmiotami wykorzystującymi produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z art. 18 rozporządzenia 1069/2009.
 • Pobieranie prób i monitoring chorób zakaźnych zwierząt.
 • Nadzór nad dobrostanem i ochroną zwierząt w celu egzekwowania obowiązujących przepisów.
 • Sporządzanie projektów pism i decyzji administracyjnych w celu poprawy warunków weterynaryjnych w kontrolowanych podmiotach dla Powiatowego Lekarz Weterynarii.
 • Prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości, wymaganych rejestrów i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw oraz wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, zootechniczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo jazdy kat B.
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
1. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu).
2. Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty określone w ogłoszeniu.
3. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zniszczone po zakończeniu naboru (decyduje data stempla pocztowego).
4. Oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być oznaczone aktualną datą oraz podpisane własnoręcznie.
5. Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji.
6. Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty nie będą zwracane, zostaną zniszczone.
7. Kandydaci nie będą informowani drogą mailową, telefoniczną ani listowną o wynikach naboru.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34/356-31-21.

Inspektor weterynaryjny

Lubliniec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna