Inspektor weterynaryjny
Łobez
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łobzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół d/s zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 15:15
Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe
Siedziba Inspektoratu mieści się na półpiętrze, brak podjazdu dla niepełnosprawnych
Brak przystosowania toalet dla niepełnosprawnych
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie
Oświetlenie sztuczne i naturalne
Narzędzia pracy- komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny, samochód służbowy
Stanowisko nie jest przystosowane do potrzeb osób niewidzących, oraz niesłyszących i dłuchoniemych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań ustawowych w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • Przyjmowanie zgłoszeń zakaźnych chorób zwierzęcych, bądź ich podejrzeń
 • Przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych i podejmowanie środków mających na celu likwidację chorób zakaźnych zwierząt
 • Organizowanie akcji wykrywania, zwalczania, likwidacji i zapobiegania zakaźnym chorobom zwierzęcym
 • Prowadzenie dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości z zakresu zwalczania zakaźnych chorób i wystawianie zaświadczeń stwierdzających stan zdrowotny gospodarstw w tym zakresie
 • Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów
 • Nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • odporność na sytuacje stresowe
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów weterynaryjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii - zaświadczenie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Łobez

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna