Inspektor weterynaryjny
Gostyń
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Dział Bezpieczeństwa

Warunki pracy

praca poza siedzibą urzędu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • zdolności organizacyjne
 • komunikatywność
 • obowiązkowość
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych
 • znajomość systemów GHP, GMP i HACCP
 • posiadane kwalifikacje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. 2004 r. nr 89 poz. 860 ze zm.)
 • pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • odpis dyplomu
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej 3-miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie miesięcznej praktyki w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarza weterynarii
 • aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza okulisty
 • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • kopia dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie dla celów podatkowych powszechnego ubezpieczenia społecznego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
  ul. Nad Kanią 136
  63-800 Gostyń

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wykonywanie zadań i czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu z osobą wyznaczoną stosownej
umowy - zlecenie.

Inspektor weterynaryjny

Gostyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna