Inspektor weterynaryjny
Gorzów Wielkopolski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

praca od poniedziałku do piatku w godz 7.00 -15.00
praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu
praca przy komputerze
wyjazdy słuzbowe , praca zespołowa
budynek piętrowy, brak podjazdu i windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami w zakresie bezpieczeństwa żywności w szczególności Rolniczego Handlu Detalicznego, sprzedaży bezpośredniej i innych rodzajów działalności
 • pobieranie prób w zakresie sprawowanego nadzoru do badań urzędowych i monitoringowych
 • prowadzenie kontroli podmiotów
 • prowadzenie dokumentacji w nadorowanym zakresie wraz ze sprządzanie wymaganych sprawozdań
 • prowadzenie programów E-klient, BAza On Line, Vetlink

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe związane z profilem działania
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu w wypadku lekarzy weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera - MS Office (w szczególności Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp

  ul. Żwirowa 9
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kopertę z ofertą nalezy opatrzyć napisem KONKURS na stanowisko inspektora wetrynaryjnego i nr ogłoszenia, oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone .
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą e-mailo terminie rozmowy wstępnej.
Składane dokumenty /list motywacyjny, CV, wymagane oswiadczenia /powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Inne informacje mozna uzyskać pod tel. 95/720 20 72

Inspektor weterynaryjny

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna