Inspektor weterynaryjny
Nowy Targ
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Targu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw Bezpieczeństwa Żywności
Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca od poniedziałku do piątku w godz. od. 7:00 do 15:00
- praca w siedzibie urzędu oraz w terenie
- wyjazdy służbowe
- szkolenia
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca w biurze przy komputerze
- obsługa programów informatycznych
- praca w terenie - dojazdy samochodem służbowym
- budynek piętrowy, bez windy, siedziba PIW na I piętrze, parking

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w tym wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniem na rynku oraz działalnościa marginalną, lokalną i ograniczoną
 • sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego
 • sprawowanie nadzoru nad Rolniczym Handlem Detalicznym
 • pobieranie i przesyłanie prób środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego do badań laboratoryjnych
 • prowadzenie dokumentacji w ramach nadzoru oraz sporządzanie sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Inspektor weterynaryjny

Nowy Targ

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna