Inspektor weterynaryjny
Chełmno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

praca w terenie - obszar powiatu
wyjazdy służbowe samochodem służbowym
kontakt ze zwierzętami
praca w biurze przy komputerze
budynek jednopiętrowy, brak windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie dochodzeń epizootycznych
 • opracowanie dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie postępowań w celu likiwiadcji chorób zakaźnch zwierząt
 • kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
 • sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzaniem kontroli, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytoriu RP
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia oraz zwalczania chorób zakaźnych
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Słowackiego 14
  86-200 Chelmno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Powiatowy Lekarz Weterynarii skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 6863420

Inspektor weterynaryjny

Chełmno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna