Inspektor weterynaryjny
Myślibórz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00,
praca w siedzibie inspektoratu i na obszarze powiatu,
praca przy komputerze,
wyjazdy służbowe,
praca zespołowa, budynek piętrowy z windą i podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Przeprowadzanie kontroli podmiotów działających w zakresie wytwarzania środków żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • 2. Przeprowadzanie kontroli urzędowych lekarzy weterynarii w trakcie wykonywania czynności zleconych przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie higieny środków pochodzenia zwierzęcego.
 • 3. Prowadzenie monitoringu pozostałości chemicznych, biologicznych w środkach żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • 4. Wystawienie świadectw zdrowia dla zwierząt w obrocie krajowym i zagranicznym.
 • 5. Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego .
 • 6. Przygotowywanie dokumentacji dla powiatowego lekarza weterynarii związanych z postępowaniem administracyjnym w I instancji.
 • 7. Prowadzenie postępowania mandatowego i przygotowywanie wniosków do sądu w stosunku do osób winnych naruszenia przepisów weterynaryjnych i sanitarnych.
 • 8. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie z higieną żywności.
 • 9. Ewidencjonowanie pism wpływających i wychodzących z działu.
 • 10.Prowadzenie i obsługa programów E-klient, Baza On Line, Wetlink
 • 11. Uczestnictwo w szkoleniach oraz samokształcenie związane z doskonaleniem kwalifikacji zawodowych
 • 12.Dokumentowanie własnej pracy ze szczególnym uwzględnieniem czynności urzędowych.
 • 13. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz dbanie o powierzone mienie zakładu.
 • 14. Wykonywanie innych prac zleconych przez powiatowego lekarza weterynarii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu potwierdzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o o rehabilitacji zawodowej i społecznej wynosił mniej niż 6 %.

Inspektor weterynaryjny

Myślibórz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna