Inspektor weterynaryjny
Ostrzeszów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw Bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności

Warunki pracy

- praca w terenie – wyjazdy służbowe, praca w siedzibie inspektoratu,
- praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 ,
- prowadzenie samochodu osobowego,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
- obciążenie psychiczne- stres związany z pracą pod presją czasu,
- praca na parterze budynku,
- podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy oraz wielofunkcyjne laserowe urządzenie biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zadania związane z nadzorowaniem podmiotów w celu zachowania warunków weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych, w oparciu o przepisy ustaw o produktach pochodzenia zwierzęcego i o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz prowadzenia kontroli weryfikujących spełnienie tych wymagań, w tym przeprowadzenie kontroli planowanych, doraźnych oraz kontroli sprawdzających,
 • prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierząt, w tym mleka i jego przetworów
 • kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych w nadzorowanych podmiotach
 • realizacja programu badań monitoringowych
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych,
 • pobieranie próbek i przeprowadzania badań urzędowych żywności
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i zaświadczeń wydawanych przez powiatowego lekarza weterynarii prowadzenia monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego
 • przeprowadzanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur
 • współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw,
 • przyjmowanie i wysyłanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych w ramach systemu RASFF,
 • obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych dla bieżącego przepływu informacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość przepisów w zakresie warunków weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu technologia żywności lub bezpieczeństwo zdrowia publicznego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie
  63-500 Ostrzeszów, ul. Gen. Sikorskiego 58

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Termin zatrudnienia od 1 kwietnia 2019r.

Oferty odrzucone lub przesłane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 62 732-07-20.

Inspektor weterynaryjny

Ostrzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna