Inspektor weterynaryjny
Stargard
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt - w zastępstwie nieobecnego członka Korpusu Służby Cywilnej

Warunki pracy

- praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-15:15;
- biuro znajduje się na wysokim parterze budynku oraz na I piętrze bez windy, wejście do budynku oraz toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdów),
- prowadzenie kontroli gospodarstw w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami w obiektach hodowlanych, na łąkach i pastwiskach o nierównej i śliskiej powierzchni, wymagającej szybkiej reakcji oraz sprawności związanej z nieprzewidywalnym zachowaniem zwierząt,
- kierowanie samochodem służbowym w celu przeprowadzania kontroli,
- praca przy monitorze ekranowym (obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie podmiotów zajmujących się utrzymywaniem zwierząt, organizowaniem targów , wystaw, pokazów, kontrolowanie podmiotów zajmujących się obrotem zwierzętami, przewozem zwierząt itp. w zakresie dobrostanu zwierząt,
 • kontrolowanie schronisk dla zwierząt,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie dobrostanu zwierząt,
 • współpraca z Zespołem ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe pokrewne (zootechniczne, rolnicze itp.)
<br>
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP (w przypadku lekarza weterynarii),
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony zwierząt,
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność przeprowadzania analizy ryzyka, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem (umiejętność podejmowania decyzji w zakresie udzielonych uprawnień)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. W. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard
  Na kopercie proszę umieścić dopisek: "Praca w SC - zastępstwo OCH"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Stargard

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna