Inspektor weterynaryjny
Ostrów Wielkopolski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw Bezpieczeństwa Żywności
Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności

Warunki pracy

-praca od poniedziałku do piątku w godz. 7-15,
-praca w siedzibie urzędu oraz na terenie powiatu ostrowskiego,
-wyjazdy na szkolenia,
-bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (budynek na parterze bez podjazdu dla niepełnosprawnych, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych),
-samodzielne kierowanie samochodem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzecego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych,
 • nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkącymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa,
 • monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności,
 • pobieranie prób do badań,
 • kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego oraz wystawianiem świadectw eksportowych,
 • kontrola badania zwierząt w rzeźni oraz dobrostanu w rzeźni,
 • kontrola działalności urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do nadzoru i badania zwierząt rzeźnych,
 • opiniowanie w zakresie właściwości stanowisk projektów aktów prawnych opracowanych przez inne instytucje,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych kontroli, tworzenie baz danych, przygotowywanie dokumentacji w celu zatwierdzenia lub zarejestrowania nowych podmiotów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy kat. B
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Grabowska 34
  63-400 Ostrów Wielkopolski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.
Kandydatka/kandydat spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mail podany w ofercie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Przewidywany termin zatrudnienia na zastępstwo od 01.02.2019r. do czasu powrotu nieobecnego pracownika.

Inspektor weterynaryjny

Ostrów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna