Inspektor weterynaryjny
Płock
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

praca zarówno w biurze jak i w terenie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrolowanie realizacji warunków weterynaryjnych przez figurujące w rejestrze Powiatowego Lekarza podmioty zajmujące się: zarobkowym transportem zwierząt lub transportem zwierząt wykonywanym w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej; organizowaniem targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt; obrotem zwierzętami, pośrednictwem w tym obrocie lub skupem zwierząt
 • sporządzanie dokumentacji, sprawozdań i analiz z wykonywanych czynności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo jazdy kat. B
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz weterynaryjnych programów komputerowych
 • łatwość przyswajania nowych zagadnień
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i samodzielność
 • staranność, sumienność i obowiązkowość
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-02
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 262 77 92.

Inspektor weterynaryjny

Płock

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna