Inspektor weterynaryjny
Kraków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
- praca w siedzibie urzędu połączona z wyjazdami terenowymi /kontrole, interwencje/
- wyjazdy służbowe /szkolenia/
- budynek inspektoratu nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak wind, brak podjazdów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby;
 • prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby;
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • organizacja monitoringu i nadzór nad jego realizacją, nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie: a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego; b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych, c) nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt w zakresie wystawianych świadectw zdrowia;
 • badanie zwierząt w obrocie i wystawianie świadectw zdrowia oraz innych dokumentów;
 • opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zakaźnych zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby;
 • prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną;
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
 • prowadzenie spraw związanych z uznawaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolny od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt i dobrostanem;
 • wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych
 • Biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.
O dalszym etapie rekrutacji zostaną powiadomieni wyłącznie zakwalifikowane/i kandydatki/kandydaci.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 12 411 25 69.

Inspektor weterynaryjny

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna