Inspektor weterynaryjny
Sława
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych
w dziale higieny środków spożywczych

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu i poza urzędem
wyjazdy służbowe
szkolenia
praca w zespole
praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie i aktualizacji aktów prawnych oraz publikacji dotyczących stosowania prawa w w/w zakresie;
 • prowadzenie rejestru podmiotów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego oraz żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji,
 • prowadzanie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w zakładach produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego
 • weryfikacja przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczym handlu detalicznym
 • pobieranie prób do badań monitoringowych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego
 • pobieranie prób w ramach urzędowej kontroli żywności,
 • obsługiwanie systemów informatycznych, związanych z nadzorem nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie działań związanych z systemem wczesnego ostrzegania RASFF

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne - z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej 
<br>• umiejętność obsługi komputera 
<br>• komunikatywność 
<br>• umiejętność pracy w zespole 
<br>• prawo jazdy kat. B 
<br>• umiejętność podejmowania decyzji
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie
  ul. Ogrodowa 1, 67-410 Sława

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
kontakt:
Natalia Wojniusz 600 486 278

Inspektor weterynaryjny

Sława

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna