Inspektor weterynaryjny
Puławy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
w Zespole ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

1. Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu, od poniedziałku do piątku od 7,00 do 15,00
2. Wyjazdy w teren samochodem służbowym
3. Praca przy komputerze
4. Kontakt ze zwierzętami
5. Budynek jednopiętrowy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku: brak wind i podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie kontroli w gospodarstwach indywidualnych wytwarzających i stosujących pasze w celu zgodności z prawem paszowym
 • prowadzenie kontroli w podmiotach zajmujących się produkcją i obrotem paszami
 • nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
 • nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005
 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych, w tym badań monitoringowych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
 • obsługa programów komputerowych CELAB, rejestr podmiotów paszowych , TRACES, RASFF
 • prowadzenie sprawozdawczości związanej z wykonywaniem obowiązków

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • zaangażowanie i chęć podnoszenia kwalifikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy własnej i w zespole
 • wykonywanie zadań pod presją czasu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane . Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel 81 886 33 20.

Inspektor weterynaryjny

Puławy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna