Inspektor weterynaryjny
Lębork
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu (kontrole wykonywane w terenie)-praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.
Stres związany z obsługą petentów oraz przeprowadzaniem kontroli.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa innych urządzeń biurowych.
Kontakt z materiałem biologicznym i środkami dezynfekującymi.
Budynek jednopiętrowy bez wind. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, podjazd do budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień wynikających z pełnionego nadzoru
 • Prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka i jego przetworów
 • Kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych
 • Realizacja programu badań monitoringowych
 • Pobieranie próbek do celów diagnostycznych
 • Kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii
 • Przeprowadzanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur
 • Współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów RASFF, TRACES, SPIWET na poziomie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 • Dokumentowanie badań i odpraw środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w handlu i eksporcie
 • Prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Sporządzanie i przestrzeganie planów działalności z zakresu nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, MS OFFICE
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
  ul. Weterynaryjna 1
  84-300 Lębork
  Sekretariat na parterze

  z dopiskiem "Rekrutacja bezpieczeństwo żywności"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem-" Nabór na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa żywności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lęborku".
Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujęta w ogłoszeniu. Treść załączonych do dokumentów oświadczeń należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. Kopie dokumentów dołączone do złożonej aplikacji powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i datą z klauzulą potwierdzającą zgodność kopii z oryginałem.
Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i zostaną dopuszczeni do drugiego etapu naboru, zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji spełnią wymagania formalne, lecz nie zostaną zatrudnione będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjna, a następnie przekazane do składnicy akt.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą przechowywane w PIW Lębork przez okres 7 dni od dnia zakończenia naboru- mogą być w tym okresie osobiście przez te osoby odebrane. W przypadku nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone.
Jednostka nasza jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do złożonej oferty należy dołączyć następującą zgodę:
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Lęborku , ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork , w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko INSPEKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. W przypadku podania dodatkowych danych, które wykraczają ponad te określone przepisami prawa pracy, w tym udostępnienie wizerunku, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.

Inspektor weterynaryjny

Lębork

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna